Centrum Obsługi Cudzoziemców

telefon 

578 013 071

Skontaktuj sie z nami i uzyskaj Kartę Pobytu w najkrótszym terminie.

Zezwolenie na pobyt stały

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na pobyt stały jest wydawana na czas nieoznaczony.

Sama karta pobytu jest ważna przez 10 lat, co oznacza, że co 10 lat należy kartę wymienić. Na podstawie zezwolenia na pobyt stały wydanego w Polsce, cudzoziemiec nie ma prawa do podjęcia pracy w innym, niż Polska kraju.Zezwolenie na pobyt stały uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen do 90 dni miesięcy w okresie 180 dni w celu turystycznym. Okoliczności udzielenia zezwolenia na pobyt stały Zezwolenie na pobyt stały może otrzymać cudzoziemiec, który: 

  • 1. jest dzieckiem cudzoziemca, który ma w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i jest pod jego opieką rodzicielską, i który:
    • a). urodził się już po tym, jak jego rodzic otrzymał w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub 
    • b). urodził się w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy posiadanego przez jego rodzica, 2. jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego opieką rodzicielską, 
  • 3. jest osobą polskiego pochodzenia i zamierza osiedlić się w Polsce na stałe, 
  • 4. pozostaje w uznawanym przez prawo polskie związku małżeńskim zawartym z obywatelem Polski przez co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt stały i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku mieszkał w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego na podstawie małżeństwa z obywatelem Polski lub na podstawie uzyskania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych, 
  • 5. posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się w Polsce na stałe.