Centrum Obsługi Cudzoziemców

telefon 

578 013 071

Skontaktuj sie z nami i uzyskaj Kartę Pobytu w najkrótszym terminie.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Cudzoziemiec planujący przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce.

Zezwolenie na pobyt czasowy jest wydawane maksymalnie na 3 lata. Okres ważności zezwolenia może być jednak krótszy, jeżeli podstawa ubiegania się o to zezwolenie wskazuje na zasadność pobytu krótszego. Procedura legalizacji pobytu czasowego toczy się w urzędzie wojewódzkim w którym mieszka cudzoziemiec.

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy, cudzoziemiec musi przedstawić udokumentowane powody, dla których chce przebywać w Polsce. 

Kiedy można starać się o kartę czasowego pobytu w Polsce

1.  Podjęcie pracy na terytorium Polski;

2.  Wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;

3.  Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce;

4.  Podjęcie studiów w Polsce;

5.  Odbycie kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach licencjackich, magisterskich, albo doktoranckich w języku polskim;

6.  Prowadzenie badań naukowych w Polsce;

7.  Przyjazd do członków rodziny obywatela Polski lub członka rodziny cudzoziemca;

8.  Zamiar dołączenia członka rodziny do obywatela państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej zamieszkującego w Polsce;

9.  Bycie niepełnoletnim dzieckiem cudzoziemca, który przebywa w Polsce na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli dziecko urodziło się w okresie ważności tej wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy;

10. Bycie małoletnim dzieckiem cudzoziemca będącym małżonkiem obywatela Polski i posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy wydane dla członka rodziny obywatela Polski;

11.  Inne, ważne okoliczności, których istnienie zostanie udowodnione.

Od cudzoziemca ubiegającego się o zezwolenie na pobyt czasowy są pobierane odciski linii papilarnych w celu zamieszczenia ich na karcie pobytu.